home\legislatie\ Legea 359 din 2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în
registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice,înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice

Home

De ce noi?

Servicii oferite

Acte necesare

Verificare disponibilitate denumire O.N.R.C.

Alegerea obiectelor de activitate

Urmatorii pasi dupa infiintarea firmei

Modele acte contracte

Legislatie infiintare firme

Forum

Linkuri

Contact

LEGE nr.359 din 8 septembrie 2004
privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice - republicata

CAPITOLUL I Dispoziţii generale


Art. 1. – În scopul simplificării procedurilor administrative şi promovării calităţii serviciilor, se instituie prezenta procedură de înmatriculare în registrul comerţului şi de înregistrare fiscală a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice sau de autorizare a funcţionării persoanelor juridice care, potrivit legii, au obligaţia să ceară înmatricularea în registrul comerţului.


Art. 2. – În sensul prezentei legi, societăţile comerciale, societăţile şi companiile naţionale, grupurile de interes economic, regiile autonome şi organizaţiile cooperatiste, precum şi sucursalele înfiinţate de acestea, denumite în continuare solicitanţi, au obligaţia ca, după
înmatricularea în registrul comerţului şi înregistrarea fiscală, să ceară autorizarea funcţionării.


Art. 3. – (1) Înmatricularea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale în registrul comerţului şi înregistrarea fiscală a acestora se fac pe baza autorizaţiei emise de primăria competentă, prin grija acesteia, potrivit legii speciale, fără a fi necesară pronunţarea de către judecătorul delegat a încheierii prevăzute la art.6 alin.(1) din Legea nr.26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Înmatricularea persoanelor juridice prevăzute la art.2, precum şi a sucursalelor acestora se face potrivit prevederilor Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a celorlalte prevederi referitoare la
înregistrarea în registrul comerţului.


Art. 4. – Autorizarea funcţionării solicitanţilor se face cuîndeplinirea procedurilor prevăzute de prezenta lege şi de actele normative speciale care reglementează emiterea fiecărei autorizaţii.


Art. 5. – Prin autorizarea funcţionării se înţelege fie asumarea de către solicitant a responsabilităţii privitoare la legalitatea desfăşurării activităţii, fie obţinerea actului administrativ emis de autorităţile administraţiei publice competente, strict necesar pentru a permite solicitantului desfăşurarea activităţilor prevăzute în actele constitutive sau modificatoare înregistrate în registrul comerţului.


CAPITOLUL II Înregistrarea în registrul comerţului


Art. 6. – (1) Prin înregistrarea în registrul comerţului se înţelege înmatricularea persoanelor fizice, asociaţiilor familiale, persoanelor juridice prevăzute la art.2, înscrierea de menţiuni, precum şi înregistrarea altor operaţiuni care, potrivit legii, se menţionează în registrul comerţului.
(2) Solicitarea efectuării înregistrării în registrul comerţului se face de către fondatori, administratori sau de reprezentanţii acestora, precum şi de orice persoană interesată, în condiţiile legii, prin întocmirea cererii de înregistrare.
(3) Înregistrările în registrul comerţului se fac în baza unei încheieri a judecătorului delegat sau a unei hotărâri judecătoreşti irevocabile, în afară de cazul în care legea prevede altfel.
(4) Persoanele juridice prevăzute la art.2 dobândesc personalitate juridică de la data pronunţării încheierii judecătorului delegat, prin care se dispune autorizarea constituirii sau înmatricularea în registrul comerţului, dacă legea nu dispune altfel.


Art. 7. – Prin efectuarea înregistrărilor în registrul comerţului se asigură opozabilitatea actelor înregistrate faţă de terţi, cu excepţia cazurilor în care legea prevede condiţia cumulativă a publicării acestora în Monitorul Oficial.


Art. 8. – (1) La înmatriculare, solicitanţilor li se eliberează certificatul de înregistrare, conţinând numărul de ordine în registrul comerţului şi codul unic de înregistrare atribuit de către Ministerul Finanţelor Publice, precum şi alte acte prevăzute de prezenta lege.
(2) La înregistrarea modificărilor actului constitutiv se eliberează certificatul de înscriere de menţiuni însoţit de încheierea judecătorului delegat, precum şi alte acte prevăzute de prezenta lege.
(3) Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare şi a celui de înscriere de menţiuni este de cel mult 10 zile de la data înregistrării cererii, dacă prin încheieri pronunţate de judecătorul delegat nu se dispune altfel.


Art. 9. – (1) Certificatul de înregistrare, conţinând codul unic de
înregistrare, este documentul care atestă că persoana juridică a fost luată
în evidenţa oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi în
evidenţa organului fiscal.
(2) Dacă certificatul conţine şi atributul fiscal „R”, acesta atestă
că persoana juridică a fost luată în evidenţa organului fiscal ca plătitor
de TVA.
(3) Pe parcursul existenţei persoanei juridice, dovada privind
starea acesteia, referitoare la funcţionare, dizolvare, reorganizare,
lichidare, reorganizare judiciară, faliment sau suspendare temporară a
activităţii, se face cu extrasul de registru emis de oficiul registrului
comerţului de pe lângă tribunal, valabil 30 de zile de la data emiterii.
(4) Termenul de eliberare a extrasului de registru este de cel mult 24 de ore de la data înregistrării solicitării.
(5) Certificatele constatatoare că un anumit act sau fapt este sau
nu este înregistrat în registrul comerţului vor fi eliberate în termen de 3
zile de la data înregistrării cererii.


CAPITOLUL III
Atribuirea codului unic de înregistrare


Art. 10. – Solicitarea înregistrării fiscale se face prin depunerea
cererii de înregistrare la oficiul registrului comerţului de pe lângă
tribunal, iar atribuirea codului unic de înregistrare de către Ministerul
Finanţelor Publice este condiţionată de admiterea cererii de înregistrare
în registrul comerţului de către judecătorul delegat.


Art. 11. – (1) În vederea atribuirii codului unic de înregistrare
de către Ministerul Finanţelor Publice, oficiile registrului comerţului de
pe lângă tribunale transmit direct sau prin intermediul Oficiului Naţional
al Registrului Comerţului, pe cale electronică, Ministerului Finanţelor
Publice, datele referitoare la înregistrările efectuate în registrul
comerţului şi cele conţinute în cererea de înregistrare fiscală.
(2) Pe baza datelor transmise potrivit alin.(1), Ministerul
Finanţelor Publice atribuie, în termen de maximum 24 de ore, codul unic de înregistrare.


Art. 12. – (1) Pentru asociaţiile familiale, precum şi pentru
persoanele juridice prevăzute la art.2, structura codului unic de
înregistrare se stabileşte de Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul
Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Justiţiei.
(2) Pentru persoanele fizice, codul unic de înregistrare coincide
cu codul numeric personal atribuit de Ministerul Administraţiei şi
Internelor sau, după caz, cu numărul de identificare fiscală atribuit de
Ministerul Finanţelor Publice.


Art. 13. – Codul unic de înregistrare va fi utilizat de toate
sistemele informatice care prelucrează date privind persoanele fizice,
asociaţiile familiale şi persoanele juridice prevăzute la art.2, precum şi
de acestea în relaţiile cu terţii, inclusiv cu autorităţile şi instituţiile
publice pe toată durata funcţionării lor.


Art. 14. – (1) După efectuarea înmatriculării societăţilor
comerciale în registrul comerţului, un extras al încheierii judecătorului
delegat se comunică din oficiu Regiei Autonome "Monitorul Oficial",
spre publicare, pe cheltuiala solicitantului.
(2) Extrasul încheierii judecătorului delegat va cuprinde
următoarele elemente: numărul şi data încheierii, denumirea, sediul
social şi forma juridică, numele şi adresa fondatorilor, administratorilor
şi, când este cazul, a cenzorilor, domeniul şi activitatea principală,
capitalul social şi durata de funcţionare.
(3) Pe extrasul prevăzut la alin.(1), oficiul registrului comerţului
de pe lângă tribunalul care a efectuat înmatricularea va menţiona codul
unic de înregistrare atribuit şi numărul de ordine în registrul comerţului,
iar acest document poate fi transmis şi pe cale electronică.
(4) La cererea şi pe cheltuiala solicitantului, încheierea
judecătorului delegat se publică integral în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a.


CAPITOLUL IV
Procedura autorizării funcţionării


Art. 15. – (1) La data eliberării de către oficiul registrului
comerţului de pe lângă tribunal a certificatului de înregistrare conţinând
codul unic de înregistrare sau, după caz, la data eliberării certificatului
de înscriere de menţiuni sau înainte de începerea unei activităţi care
necesită autorizare, solicitantul are obligaţia de a cere obţinerea
următoarelor autorizaţii:
a) actul de autorizare pentru prevenirea şi stingerea incendiilor
(P.S.I.), emis de brigăzile şi grupurile de pompieri militari din
subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor;
b) actul de autorizare sanitară, emis de direcţiile de sănătate
publică teritoriale din subordinea Ministerului Sănătăţii sau de
ministerele cu reţea proprie de sănătate publică;
c) actul de autorizare veterinară, emis de direcţiile veterinare şi
pentru siguranţa alimentelor teritoriale sau, după caz, de Autoritatea
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor sau de
ministerele cu reţea veterinară proprie;
d) actul de autorizare de mediu, emis de autorităţile publice
teritoriale de protecţie a mediului din subordinea Ministerului Mediului
şi Gospodăririi Apelor;
e) actul de autorizare din punct de vedere al protecţiei muncii,
emis de inspectoratele teritoriale de muncă din subordinea Ministerului
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.
(2) La cererea solicitantului, documentaţia necesară obţinerii
autorizării funcţionării persoanelor juridice sau sediilor secundare poate
fi depusă o dată cu cererea de înregistrare, însă termenul de eliberare a
autorizaţiilor prevăzute la alin.(1) începe să curgă de la data înregistrării
în registrul comerţului a persoanei juridice sau a modificării actelor
constitutive.
(3) În sensul dispoziţiilor prezentei legi, prin act de autorizare se
înţelege autorizaţia, avizul sau alt act administrativ, emis de autorităţile
şi instituţiile publice competente, potrivit legii.


Art. 16. – Autorităţile publice prevăzute la art.15 alin.(1),
denumite în continuare autorităţi publice implicate, vor delega, în
funcţie de volumul activităţii, la birourile unice din cadrul oficiilor
registrului comerţului de pe lângă tribunale, unul sau mai mulţi
reprezentanţi cu drept de semnătură.


Art. 17. – (1) Procedura de autorizare a funcţionării se
desfăşoară prin intermediul biroului unic din cadrul oficiului registrului
comerţului de pe lângă tribunalul din judeţul pe raza căruia solicitantul
are stabilit sediul social principal sau secundar.
(2) Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale au
obligaţia organizării birourilor unice pentru efectuarea următoarelor
activităţi:
a) primirea cererii de autorizare, verificarea existenţei
documentelor necesare stabilite de autorităţile publice implicate şi
înregistrarea cererilor de autorizare în registrul special;
b) încasarea taxelor şi tarifelor datorate autorităţilor publice
implicate în procedura de autorizare a funcţionării;
c) transmiterea la autorităţile publice implicate, dacă este cazul,
a cererilor de autorizare şi a documentelor depuse de solicitant, pe bază
de borderou şi semnătură;
d) primirea de la autorităţile publice implicate a autorizaţiilor şi
a actelor care se eliberează solicitanţilor şi înregistrarea acestora în
registrul special;
e) completarea şi emiterea în termen a certificatelor
constatatoare privind înregistrarea declaraţiilor pe propria răspundere
referitoare la autorizarea funcţionării, potrivit prezentei legi;
f) ţinerea în sistem computerizat a evidenţei privind cererile de
autorizare şi modul de soluţionare a acestora;
g) urmărirea termenelor prevăzute de prezenta lege şi eliberarea
către solicitanţi a certificatelor constatatoare sau, după caz, a anexei
privind autorizarea, care va deveni anexă la certificatul de înregistrare;
h) decontarea, prin Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
cu autorităţile publice implicate, a taxelor şi tarifelor de autorizare
încasate potrivit lit. b).
(3) Anexa la certificatul de înregistrare constituie actul
administrativ emis de autorităţile publice implicate, care atestă faptul că
solicitanţii au obţinut autorizaţiile prevăzute la art. 15 alin.(1), necesare
pentru începerea activităţii.
(4) Pentru sediul social principal şi pentru fiecare sediu social
secundar se va elibera câte o anexă la certificatul de înregistrare, care
înlocuieşte alte formulare de autorizare utilizate de autorităţile publice
implicate, cu excepţia cazurilor strict prevăzute de reglementările
armonizate cu legislaţia comunitară şi cuprinse în hotărârea Guvernului
prevăzută la art.43 alin (4).


Art. 18. – (1) Cererile de autorizare a funcţionării se depun la
oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul din judeţul pe raza
căruia solicitantul îşi are stabilit sediul social principal sau secundar şi
vor fi însoţite de documentele necesare pentru autorizare, precum şi de
dovezile privind achitarea taxelor şi tarifelor aferente datorate
autorităţilor publice implicate.
(2) Personalul oficiului registrului comerţului de pe lângă
tribunal va verifica existenţa la dosar a cererilor de autorizare, a
documentelor şi a dovezilor privind plata taxelor şi tarifelor, după care
va înregistra cererea într-un registru special şi, în termen de 24 de ore, o
va înainta fiecărei autorităţi publice implicate, împreună cu documentele
aferente.
(3) La înregistrarea cererii, se va elibera solicitantului un
exemplar cuprinzând numărul de ordine, data înregistrării în registrul
special şi termenul de eliberare a anexei referitoare la autorizaţii.
(4) În cazul prevăzut la art.15 alin.(2), cererile de autorizare a
funcţionării vor fi înaintate autorităţilor publice implicate, în termen de
24 de ore de la data înregistrării în registrul comerţului a persoanei
juridice sau a modificării actelor constitutive.


Art. 19. – (1) Cererea de autorizare a funcţionării se
soluţionează, după caz, de oficiul registrului comerţului de pe lângă
tribunal sau de către autorităţile publice implicate.
(2) Oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal va
soluţiona cererea după cum urmează:
a) în cazul în care solicitantul nu desfăşoară, la sediul social
principal sau secundar, activităţile prevăzute în actul constitutiv sau
modificator, va depune o declaraţie pe propria răspundere în acest sens.
O dată cu eliberarea certificatului de înregistrare sau înscriere de
menţiuni, oficiul registrului comerţului va elibera solicitantului un
certificat constatator care atestă că s-a înregistrat declaraţia pe propria
răspundere şi că nu este necesară autorizarea funcţionării;
b) în cazul în care solicitantul depune declaraţie pe propria
răspundere, specifică pentru fiecare autoritate publică, că îndeplineşte
condiţiile de autorizare, oficiul registrului comerţului de pe lângă
tribunal va elibera solicitantului un certificat constatator care atestă
înregistrarea declaraţiei pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile
de autorizare pentru activitatea sau obiectivul precizat.
(3) În alte cazuri decât cele prevăzute la alin.(2), autorităţile
publice implicate vor soluţiona cererea după cum urmează:
a) în cazul în care constată îndeplinirea cerinţelor legale, vor
comunica oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal,
autorizarea funcţionării solicitantului;
b) în cazul în care constată neregularităţi ale documentaţiei
depuse sau neîndeplinirea condiţiilor legale, vor notifica acest fapt
solicitantului, la sediul înregistrat, precum şi oficiului registrului
comerţului de pe lângă tribunal, acordând un termen de 30 de zile de
remediere a neregularităţilor constatate, care curge de la data primirii
notificării şi poate fi prelungit la cererea expresă a solicitantului;
c) în cazul în care neregularităţile nu sunt remediate în termenul
prevăzut la lit.b), vor respinge cererea şi vor menţiona refuzul de
autorizare în anexa la certificatul de înregistrare.
(4) În registrul comerţului se înregistrează datele privitoare la
activităţile pentru care se solicită autorizarea funcţionării, potrivit
alin.(2) şi (3).
(5) În cazul prevăzut la alin.(3) lit.a) şi b), oficiul registrului
comerţului de pe lângă tribunal va elibera solicitantului un certificat
constatator care să ateste că s-a depus cererea de autorizare şi că aceasta
este în curs de soluţionare.
(6) Certificatele constatatoare prevăzute la alin.(2) şi alin.(5) au
regimul prevăzut de art.4 din Legea nr.26/1990 privind registrul
comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


Art. 20. – La data primirii notificării prevăzute la art.19 alin.(3)
lit.b), termenul de aprobare a autorizării se întrerupe, urmând ca, de la
data remedierii neregularităţilor semnalate prin notificare, să curgă un
nou termen de 20 de zile, pentru emiterea autorizaţiei.


Art. 21. – Termenele de comunicare între oficiul registrului
comerţului de pe lângă tribunal şi autorităţile publice implicate a
documentelor prevăzute la art.19 alin.(3) sunt:
a) 15 zile de la data înregistrării cererii de autorizare, pentru
actele prevăzute la art.19 alin.(3) lit.a) şi c), fiind aplicabile dispoziţiile
art.15 alin.(2);
b) 10 zile de la data înregistrării cererii de autorizare, pentru
notificarea prevăzută la art.19 alin.(3) lit.b), fiind aplicabile dispoziţiile
art.15 alin.(2).


Art. 22. – (1) Eliberarea de către oficiul registrului comerţului
de pe lângă tribunal a documentelor prevăzute la art.19 alin.(2), alin.(3)
lit.a) şi c) şi alin.(5) se va face astfel:
a) la data eliberării certificatului de înregistrare, în cazurile
prevăzute la art.19 alin.(2) lit.a) şi b) şi alin.(5);
b) în termen de 20 de zile de la data înregistrării cererii de
autorizare, în cazul prevăzut la art.19 alin.(3) lit.a) fiind aplicabile
dispoziţiile art.15 alin.(2);
c) prin excepţie de la prevederile lit.b), în termen de 30 de zile
de la data înregistrării cererii de autorizare în registrul special, pentru
solicitanţii care funcţionează în mai mult de cinci sedii sociale
secundare, precum şi pentru cei cu mai mult de cinci activităţi ce
necesită evaluare în vederea autorizării, fiind aplicabile dispoziţiile
art.15 alin.(2).
(2) Termenele prevăzute la alin.(1) încep să curgă de la data
înregistrării cererii de autorizare a funcţionării la oficiul registrului
comerţului de pe lângă tribunal şi se calculează pe zile libere, cu
excepţia prevăzută la art.15 alin.(2).


Art. 23. – În cazul în care una sau mai multe dintre autorităţile
publice implicate comunică refuzul emiterii autorizaţiei, oficiul
registrului comerţului de pe lângă tribunal va proceda la emiterea anexei
la certificatul de înregistrare. Anexa având cuprinsă menţiunea privind
refuzul autorizării va fi eliberată solicitantului la termenul legal.


Art. 24. – În cazul neîndeplinirii de către solicitant a obligaţiilor
stabilite de autorităţile publice implicate prin notificarea prevăzută de
art.19 alin.(3) lit.b) ori în cazul refuzului de autorizare, precum şi în
cazul reautorizării, solicitantul are obligaţia reluării procedurii de
autorizare a funcţionării faţă de autoritatea implicată emitentă a
refuzului, potrivit dispoziţiilor art.18.


Art. 25. – Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale
asigură condiţiile necesare pentru arhivarea cererilor de autorizare, a
documentelor emise în aplicarea procedurii de autorizare a funcţionării,
precum şi gestionarea datelor cu privire la activitatea de autorizare a
funcţionării, iar arhivarea documentaţiei care a stat la baza autorizării se
face de către autorităţile publice implicate.


CAPITOLUL V
Preschimbarea certificatului de înmatriculare
şi a celui de înregistrare fiscală


Art. 26. – Până la data de 30 decembrie 2004, persoanele
juridice prevăzute la art. 2 care, până la data intrării în vigoare a
prezentei legi, nu au preschimbat certificatul de înmatriculare şi cel de
înregistrare fiscală, au obligaţia de a solicita la oficiul registrului
comerţului de pe lângă tribunalul din judeţul pe raza căruia au sediul
social principal sau secundar preschimbarea acestora cu noul certificat
de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare.


Art. 27. – Procedura stabilită prin prezenta lege pentru
autorizarea funcţionării se aplică în mod corespunzător şi
preschimbărilor prevăzute la art.26.


Art. 28. – La data eliberării noului certificat de înregistrare
conţinând codul unic de înregistrare, în măsura în care autorizaţiile de
funcţionare nu mai sunt valabile sau nu au fost obţinute, se va proceda
conform prevederilor art.18.


Art. 29. – În cadrul procedurii de preschimbare sau la
înfiinţarea sediilor sociale secundare din alte judeţe, autorizarea
funcţionării acestora se solicită la oficiul registrului comerţului de pe
lângă tribunalul din judeţul pe raza căruia se află acest sediu.


Art. 30. – (1) Neefectuarea preschimbării certificatului de
înmatriculare şi a celui de înregistrare fiscală cu noul certificat de
înregistrare conţinând codul unic de înregistrare, până la termenul
prevăzut la art.26, atrage după sine dizolvarea de drept a persoanelor
juridice prevăzute la art.2.
(2) Constatarea dizolvării de drept se face prin încheierea
judecătorului delegat, pronunţată la cererea Oficiului Naţional al
Registrului Comerţului.
(3) Încheierea judecătorului delegat se înregistrează în registrul
comerţului şi se comunică concomitent persoanei juridice la sediul
social, Ministerului Finanţelor Publice, la Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală pe cale electronică şi se publică concomitent pe
pagina de Internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului,
precum şi la sediul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.


Art. 31. – (1) Încheierea de constatare a dizolvării de drept este
supusă numai recursului, la cererea oricărei persoane interesate, în
termen de 15 zile de la publicarea prevăzută la art.30 alin.(3).
(2) Dacă nu s-a declarat recurs sau recursul a fost respins,
persoana juridică intră în lichidare potrivit prevederilor Legii nr.31/1990
privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
(3) În termen de 6 luni de la data pronunţării încheierii de
dizolvare, prevăzută de art.30 alin.(2), sau după caz, de la data
respingerii recursului formulat împotriva acesteia, reprezentantul legal al
persoanei juridice are obligaţia numirii şi înregistrării, în registrul
comerţului, a lichidatorului.
(4) Dacă nu există reprezentant legal ori acesta nu procedează la
numirea lichidatorului în termenul prevăzut la alin.(3), la cererea
oricărei persoane interesate, judecătorul delegat numeşte un lichidator de
pe Lista practicienilor în reorganizare şi lichidare, remunerarea acestuia
urmând a fi făcută din averea persoanei juridice dizolvate sau, în cazul
lipsei acesteia, din fondul de lichidare constituit în temeiul Legii
nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Dacă în termenul prevăzut la alin. (3), judecătorul delegat nu
a fost sesizat cu nici o cerere de numire a lichidatorului în condiţiile
alin.(3) şi (4), persoana juridică se radiază din oficiu din registrul
comerţului, prin încheiere a judecătorului delegat, pronunţată la cererea
Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.
(6) Încheierea de radiere se înregistrează în registrul comerţului,
se comunică şi se publică potrivit dispoziţiilor art.30 alin.(3).
(7) Bunurile rămase în patrimoniul persoanei juridice după
radierea acesteia din registrul comerţului, în condiţiile alin.(5) şi (6), se
consideră bunuri abandonate.


Art. 32. – Certificatele de înregistrare şi anexele la acestea,
eliberate conform procedurilor de soluţionare a cererilor existente,
anterior intrării în vigoare a prezentei legi, îşi păstrează valabilitatea.


CAPITOLUL VI
Servicii de asistenţă


Art. 33. – În cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă
tribunale se desfăşoară activităţi de asistenţă acordate solicitanţilor, la
cererea şi pe cheltuiala acestora, în vederea asigurării îndrumării pentru
efectuarea procedurilor necesare înregistrării în registrul comerţului a
actelor constitutive sau modificatoare şi a obţinerii autorizării
funcţionării de la autorităţile publice implicate.


Art. 34. – (1) Serviciile de asistenţă se asigură prin personalul
specializat din cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă
tribunale.
(2) Serviciile de asistenţă se acordă în mod facultativ, la cererea
şi pe cheltuiala solicitantului, înainte de depunerea cererii de înregistrare
sau, după caz, a cererii de autorizare, la oficiul registrului comerţului de
pe lângă tribunal.
(3) Serviciile de asistenţă se solicită prin cerere de servicii
explicită, cuprinzând serviciile solicitate, obligaţiile părţilor, termenele
şi tarifele datorate.
(4) Modelul şi conţinutul cererii de servicii se stabileşte de către
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.


Art. 35. – (1) Serviciile de asistenţă care se prestează de oficiile
registrului comerţului de pe lângă tribunale sunt:
a) îndrumare prealabilă privind formalităţile legale pentru
constituirea şi modificarea actelor constitutive ale firmelor;
b) îndrumare pentru completarea corectă a cererii de
înregistrare, a formularelor tipizate specifice activităţii registrului
comerţului, a cererii de autorizare;
c) tehnoredactare a cererii de înregistrare;
d) proiectare şi execuţie a siglei şi a emblemei pentru firme;
e) obţinerea evaluării prin expertiză a bunurilor subscrise ca
aport în natură la capitalul social;
f) asigurarea obţinerii, după caz, pentru bunurile imobile, a:
- dovezii intabulării;
- certificatului constatator al sarcinilor cu care, eventual, este
grevat respectivul bun;
g) redactarea declaraţiei pe propria răspundere a fondatorilor,
administratorilor, împuterniciţilor sucursalelor şi a cenzorilor că
îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege;
h) redactarea actului constitutiv al persoanelor juridice supuse
obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului;
i) redactarea statutului pentru societatea cu răspundere limitată
cu asociat unic;
j) redactarea actului adiţional sau, după caz, a hotărârii
adunării generale a membrilor sau asociaţilor ori acţionarilor, a deciziei
consiliului de administraţie privind modificări ale actului constitutiv
referitoare la:
- sediul social;
- denumirea firmei sau emblema acesteia;
- durata de funcţionare;
- forma juridică;
- domeniul principal de activitate şi activitatea principală;
- obiectul de activitate sau codificarea ori recodificarea acestuia
în conformitate cu Ordinul nr.601/2002 al preşedintelui Institutului
Naţional de Statistică privind actualizarea Clasificării activităţilor din
economia naţională – CAEN;
- administratori şi cenzori;
- alte elemente ale actului constitutiv (nume, domiciliu,
participare la profit şi pierderi etc.);
- primirea, retragerea de membri sau asociaţi;
- majorarea sau reducerea capitalului social;
- înfiinţarea sau desfiinţarea de sedii sociale secundare;
- divizare sau fuziune;
- dizolvare sau lichidare;
k) obţinerea autentificării actului constitutiv sau actului
adiţional;
l) dare de dată certă pentru actele redactate de serviciile de
asistenţă;
m) extragere din bazele de date de acte normative şi listare
pentru eliberare, la cerere.


CAPITOLUL VII
Taxe şi tarife


Art. 36. – Prin derogare de la prevederile art.28 alin. 2 lit.c) din
Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995, cu
modificările şi completările ulterioare, cuantumul onorariilor pentru
autentificarea ori darea de dată certă a actelor constitutive şi declaraţiilor
pe propria răspundere ale fondatorilor, administratorilor şi cenzorilor,
privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, precum şi al celor
pentru modificarea actelor constitutive se stabileşte în sumă fixă prin
hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Justiţiei, pe baza
propunerilor Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, cu avizul
Ministerului Finanţelor Publice.


Art. 37. – Tarifele percepute pentru publicarea în Monitorul
Oficial al României, Partea a-IV-a, a actelor prevăzute la art.14 alin.(1)
şi (4) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul
Finanţelor Publice pe baza propunerii Regiei Autonome „Monitorul
Oficial”.


Art. 38. – (1) Pentru operaţiunile efectuate de oficiile registrului
comerţului de pe lângă tribunale pentru obţinerea autorizării funcţionării
persoanelor juridice, nivelul taxelor se stabileşte prin hotărâre a
Guvernului, la propunerea Ministerului Justiţiei.
(2) Taxele şi tarifele pentru eliberarea autorizaţiilor de
funcţionare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea
ministerelor în subordinea cărora funcţionează autorităţile publice
implicate.
(3) Taxele şi tarifele datorate de solicitanţi autorităţilor publice
implicate se achită la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale
şi se virează de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în
conturile titularilor.


Art. 39. – Tarifele pentru prestarea serviciilor de asistenţă
prevăzute la art.35 se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.


Art. 40. – Cuantumul taxelor, tarifelor şi onorariilor prevăzute
la art.36 - 39 se poate indexa anual, în funcţie de rata inflaţiei.


CAPITOLUL VIII
Dispoziţii finale


Art. 41. – (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează, potrivit
legii, cu amendă cuprinsă între 10.000.000 lei şi 100.000.000 lei,
desfăşurarea oricărei activităţi de către persoanele juridice prevăzute la
art.2, înaintea obţinerii autorizării funcţionării prevăzută de prezenta
lege şi de actele normative speciale, dacă, potrivit legii, fapta nu
constituie infracţiune.
(2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la
alin.(1) se realizează de organele de control ale instituţiilor competente
să emită autorizarea de funcţionare.
(3) Contravenţiei prevăzute la alin.(1) îi sunt aplicabile
prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Pierderea documentelor depuse de solicitant, de către oficiile
registrului comerţului sau de către autorităţile publice implicate, se
sancţionează cu plata unei amenzi judiciare de la 500.000 lei la
5.000.000 lei, prin încheiere pronunţată de judecătorul delegat.
(5) Dispoziţiile art.46 din Legea nr.26/1990 privind registrul
comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se
aplică în mod corespunzător.


Art. 42. – (1) În toate cazurile în care o lege sau un alt act
normativ de acelaşi rang prevede radierea de drept a unei persoane
juridice înregistrate în registrul comerţului, constatarea dizolvării de
drept, ca etapă prealabilă obligatorie, urmează procedura prevăzută la
art.30 alin.(2) şi (3).
(2) După constatarea dizolvării de drept, sunt aplicabile
dispoziţiile art.31.
(3) În cazul în care un act normativ, ulterior înregistrării unei
persoane juridice în registrul comerţului, dispune încetarea de drept a
activităţii sau lipsirea de drept de efecte a actului de autorizare, de
înfiinţare, de încuviinţare sau de recunoaştere, orice persoană interesată
va putea solicita instanţei competente să constate modificarea de drept a
actelor constitutive ale persoanei juridice în ceea ce priveşte obiectul de
activitate şi, după caz, dacă acest obiect de activitate este unic, să
constate dizolvarea de drept a persoanei juridice.
(4) Prin hotărârea pronunţată potrivit alin.(3), instanţa
competentă va dispune înregistrarea în registrul comerţului a hotărârii
pronunţate rămasă irevocabilă şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial
al României, pe cheltuiala persoanei care a făcut cererea.
(5) În cazul dizolvării de drept prevăzute la alin.(3) sunt
aplicabile dispoziţiile alin.(2) privitoare la lichidare şi radiere.


Art. 43. – (1) Modelul cererii de înregistrare în registrul
comerţului şi al certificatului de înregistrare se stabileşte prin ordin al
ministrului justiţiei, la propunerea Oficiului Naţional al Registrului
Comerţului.
(2) Modelul cererii de înregistrare fiscală se stabileşte prin ordin
al ministrului finanţelor publice, urmând a fi inclus în cererea de
înregistrare în registrul comerţului.
(3) Modelul cererii de autorizare şi al anexei la certificatul de
înregistrare se stabileşte prin ordin comun al ministrului justiţiei, al
conducătorilor ministerelor care au în subordine autorităţile publice
implicate, precum şi al conducătorilor celorlalte autorităţi ale
administraţiei publice implicate, la propunerea Oficiului Naţional al
Registrului Comerţului.
(4) Procedurile şi anexele la acestea, cuprinzând listele privind
activităţile sau obiectivele care necesită autorizarea şi cele privind
activităţile sau obiectivele care sunt considerate autorizate pe baza
declaraţiei pe propria răspundere, precum şi documentele necesare
pentru autorizarea funcţionării, perioada de valabilitate şi modalitatea de
reautorizare, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea
ministerelor în subordinea cărora funcţionează autorităţile publice
implicate şi a autorităţilor publice autonome implicate, în termen de 30
de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(5) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi,
autorităţile publice implicate vor încheia protocoale cu Oficiul Naţional
al Registrului Comerţului, având ca obiect schimbul de informaţii şi
stabilirea procedurilor comune de lucru.
(6) Autorităţile publice implicate vor comunica oficiilor
registrului comerţului de pe lângă tribunale anularea autorizaţiilor de
funcţionare, pentru a fi menţionată în registrul comerţului şi în extrasul
de registru prevăzut la art.9 alin.(3).
(7) Modelul extrasului de registru prevăzut la art.9 alin.(3),
precum şi al certificatului constatator prevăzut la art.19 alin.(2) şi
alin.(5) se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei.
(8) Oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal va
menţiona în registrul comerţului autorizaţiile emise sau anulate de
autorităţile publice implicate.


Art. 44. – (1) Cererile de înregistrare şi cele de autorizare a
funcţionării, împreună cu documentele însoţitoare prevăzute de
reglementările în vigoare, pot fi transmise şi prin corespondenţă cu
valoare declarată, data primirii fiind considerată data înregistrării cererii.
(2) Corespondenţa va conţine şi dovada privind plata taxelor şi
tarifelor legale, care se poate face prin orice instrumente de plată, în
contul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, deschis la Direcţia
de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.
(3) Comunicarea de către oficiile registrului comerţului a anexei
conţinând autorizaţiile de funcţionare emise de autorităţile publice
implicate, ca şi orice corespondenţă cu solicitanţii, se poate face şi prin
poştă, la sediul social principal ori secundar sau la domiciliul ales,
declarat în cererea de înregistrare ori autorizare a funcţionării.


Art. 45. – Cererile de înregistrare depuse la oficiile registrului
comerţului de pe lângă tribunale, până la data intrării în vigoare a
prezentei legi, se soluţionează potrivit procedurilor în vigoare la data
depunerii.


Art. 46. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la
data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea
unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea
funcţionării comercianţilor, aprobată prin Legea nr.370/2002,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.413 din
14 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, art.174 alin.(2)
din Titlul V – Grupurile de interes economic – al Cărţii I –
Reglementări generale pentru prevenirea şi combaterea corupţiei – din
Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei
în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.279 din 21 aprilie 2003, cu modificările
şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

Afacerea ta pe internet!

  • Un alt pas foarte important in dezvoltarea afacerii dumneavoastra este: RECLAMA!
  • Va sfatuim ca intotdeauna sa apelati la profesionisti cand va construiti un website.
  • Va recomandam: Afacerea ta pe internet!

http://www.avocatvirtual.ro/

Un website afiliat http://www.avocatvirtual.ro/

Bilete la meci direct la tine acasa!

Bilete la meciuri interne si internationale direct la tine acasa!

http://www.biletelameci.ro/