VEZI AICI OFERTA SPECIALA INFIINTARE FIRMA CU GAZDUIRE SEDIU SOCIAL PENTRU 1 AN!

Infiintare PFA Constanta - oferta speciala*

Infiintare firma Constanta - oferta speciala*

Infiintari firme studenti Constanta - oferta speciala*

Mentiuni - oferta

Oferta gazduire sediu social Constanta

CONTACT infiintari firme Constanta

home\acte necesare infiintare firma \ SRL

Home

TOTUL ONLINE:

 

De ce noi?

Servicii oferite

Acte necesare

Verificare disponibilitate denumire O.N.R.C.

Alegerea obiectelor de activitate

Urmatorii pasi dupa infiintarea firmei

Modele acte contracte

Contact

APASATI AICI PENTRU ONLINE! INFIINTARE FIRMA ONLINE

ACTE NECESARE INFIINTARE FIRMA

ACTE NECESARE INFIINTARE SOCIETATE COMERCIALA (S.R.L. - explicatii termeni)

 • Cerere (formular O.R.C.).
 • Rezervarea denumirii firmei (la nivel de tara).
 • Act constitutiv (autentificat de avocat, notar sau sub semnatura privata) care trebuie sa contina obligatoriu, conform art. 7 din L 31/16.11.1990 republicata: a) datele de identificare ale asociatilor; b) forma, denumirea si sediul social; c) obiectul de activitate al societatii cu precizarea domeniului si a activitatii principale; d) capitalul social, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii - la SRL se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau; e) asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, datele lor de identificare, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat - daca au fost desemnati cenzorii sau auditorul financiar,se vor include si datele acestora de identificare; f) partea fiecarui asociat la beneficii si pierderi; g) sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica - atunci cand se infiinteaza odata cu societatea sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara daca se are in vedere o atare infiintare; h) durata societatii; i) modul de dizolvare si de lichidare a societatii.
 • Cazierul fiscal al fiecaruia dintre asociati sau administratori (se obtine automat de catre ORC)
 • Contractul de proprietate, de inchiriere sau subinchiriere, de asociere in participatiune, contract de leasing imobiliar, contract de comodat, de uz, uzufruct ( doar unul dintre ele este necesar bineinteles).
 • Acordul asociatiei de proprietari sau locatari, in caz ca acesta se impune.
 • Acordul vecinilor ( riverani sau mai exact cei de pe verticala si orizontala cu spatiul dumneavoastra) in caz ca acesta se impune.
 • Copie Buletin Identitate (B.I.), Carte de Identitate ( C.I.) sau Pasaport asociati si administratori.
 • Specimen de semnatura al administratorului / administratorilor firmei dat in fata notarului public.
 • Declaratii pe proprie raspundere ca pot indeplini calitatea respectiva ale asociatului / asociatilor sau administratorului / administratorilor autentificate ( sau date in fata referentului ORC).
 • Procura data de asociati sau de catre asociatul majoritar persoanei insarcinate sa depuna dosarul la sediul Oficiului Registrului Comertului (spre exemplu imputernicire avocatiala).
 • Dovada depunerii capitalului social (recipisa sau extras de cont din ziua respectiva) la o banca aleasa de catre asociatii firmei.
 • Declaratie (formular O.R.C.) semnata de catre unul dintre asociati (model declaratie asociat cu / fara activitate la sediu ).
 • Vectorul Fiscal - Anexa 1 care de obicei este atasata cererii de inmatriculare.

ACTE NECESARE INFIINTARE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA / INTREPRINDERE INDIVIDUALA ( P.F. SAU I.F- explicatii termeni)

SI

ACTE NECESARE INFIINTARE ASOCIATIE FAMILIALA / INTREPRINDERE FAMILIALA

( A.F. - explicatii termeni)

Conform art. 6 si art. 7din L 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice în mod independent, actele necesare sunt:

Art. 6

a) cerere-tip; în cazul asociatiei familiale trebuie sa contina semnaturile tuturor membrilor asociatiei;
b) rezervarea denumirii la oficiul registrului comertului;
c) certificatul de cazier fiscal al persoanei solicitante, respectiv al fiecarui membru al asociatiei familiale, în original. Cetatenii straini neinregistrati fiscal în Romania au obligaţia sa prezinte o declaratie pe proprie raspundere autentificata, din care sa rezulte ca nu au datorii fiscale si ca nu au savarsit fapte de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal, sanctionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiar-fiscala;
d) copii de pe actele de identitate;
e) în cazul desfasurarii activitati în contextul dreptului de stabilire - actele din care sa rezulte domiciliul sau resedinta;
f) certificatul medical pentru persoana fizica, respectiv pentru fiecare membru al asociatiei familiale, prin care se atesta ca starea sanatatii le permite desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizatia, eliberat de medicul de familie sau de o unitate sanitara;
g) declaratia-tip pe proprie raspundere ca îndeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica în domeniul sanitar, sanitar - veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii si apararii împotriva incendiilor, precum şi reglementarile specifice protectiei consumatorului pentru activitatea desfasurata si normele de calitate a produselor si serviciilor puse pe piata;
h) copii de pe documentele prevazute la art.7, care dovedesc pregatirea profesionala sau, dupa caz, experienta profesionala, pentru desfasurarea activitătii pentru care solicita autorizarea.
(2) In cazul în care pentru practicarea unor activitati economice, ocupatii sau meserii sunt prevazute, prin acte normative, cerinte de pregatire profesionala si / sau de atestare specifice, persoana fizica sau, dupa caz, reprezentantul asociatiei familiale trebuie sa depuna dovada îndeplinirii cerintelor respective.
(3) In cazul în care activitatea economica pentru care se solicita autorizarea nu necesita calificare, persoana fizica nu va prezenta dovada pregatirii sau experientei profesionale prevăzute la alin.(1) lit.h).

Art. 7

(1) Calificarea prevazuta la art.5 lit.c) dobandita în Romania poate fi dovedita cu urmatoarele documente, după caz:
a) diploma, certificatul sau adeverinta prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de învatamant preuniversitar sau universitar;
b) certificatul de absolvire a unei forme de pregatire profesionala, organizata în conditiile legii in vigoare la data eliberarii acestuia;
c) certificatul de competenta profesionala, eliberat de institutiile abilitate conform legislatiei in vigoare;
d) cartea de mestesugar, obtinuta în conditiile prevazute de
actele normative in vigoare la data eliberarii acesteia;
e) carnetul de munca al solicitantului, din care sa reiasa ca
acesta a fost incadrat in munca pe o durata de minim 2 ani în activitatea,
meseria sau ocupatia pentru care se solicita autorizarea;
f) declaratie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfasura activitatea pentru care se solicita autorizarea, eliberata de primarul localitatii respective in mod gratuit in cazul meseriilor traditionale artizanale;
g) autorizatia eliberata în condiţiile Decretului-lege nr.54/1990 sau a Legii nr.507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative, cu modificarile ulterioare;
h) alte dovezi care sa ateste experienta profesionala.
(2) Persoanele fizice prevăzute la art.1 alin.(1) care au dobandit calificarea in strainatate trebuie sa depuna pentru obtinerea autorizatiei, după caz:
a) atestatul de recunoastere si / sau echivalare eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, pentru documentele prevăzute la alin.1 lit.a);
b) atestatul de recunoastere a calificarii dobandite în strainatate, în afara sistemului de învatamant, eliberat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, în conditiile stabilite prin Ordinul Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei nr.701/2003 pentru desemnarea institutiei care sa recunoasca automat documentele care dovedesc calificarea dobandita in strainatate, în afara sistemului de învatamant, de cetateni romani sau cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene si ai statelor apartinand Spatiului Economic European.

ACTE NECESARE INFIINTARE ASOCIATIE ( ORGANIZATIE NON-GUVERNAMENTALA - )

Conform OG 26/2000 modificata prin L 246/2005

 • Cerere adresata Judecatoriei in a carei raza teritoriala isi are sediul asociatia;
 • Act Constitutiv si Statut se incheie in forma autentica ori atestat de catre avocat.
 • Actul constitutiv cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
 • a) datele de identificare a asociatilor (minim trei asociati fondatori): numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;
 • b) exprimarea vointei de asociere si a scopului propus;
 • c) denumirea asociatiei;
 • d) sediul asociatiei;
 • e) durata de functionare a asociatiei - pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;
 • f) patrimoniul initial al asociatiei; activul patrimonial, în valoare de cel putin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei, este alcatuit din aportul în natura si / sau in bani al asociatilor. In cazul aportului in natura, forma autentica a actului constitutiv si a statutului este obligatorie;
 • g) componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale asociatiei;
 • h) persoana sau persoanele împuternicite sa desfasoare procedura de dobândire a personalitatii juridice;
 • i) semnaturile membrilor asociati.
 • Statutul cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
 • a) elementele prevazute in cazul Actului Constitutiv, cu exceptia celor de la lit. g) si h);
 • b) explicitarea scopului si a obiectivelor asociatiei;
 • c) modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat;
 • d) drepturile si obligatiile asociatilor;
 • e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei;
 • f) atributiile organelor de conducere, administrare si control ale asociatiei;
 • g) destinatia bunurilor, în cazul dizolvarii asociatiei;
 • Dovada sediului: contract de inchiriere sau de comodat.
 • Dovada patrimoniului: deschidere de cont la CEC / banca aleasa de catre membrii asociati, aport minim 600 RON.
 • Dovada disponibilitate denumire: de la Min. Justitiei (5 RON): valabila doar trei luni.
 • Taxa judiciara de timbru + timbru judiciar: 39 RON + 0,3 RON.
 • Caziere fiscale ale asociatilor fondatori: 5 RON in 10 zile lucratoare sau 20 RON in 5 zile lucratoare, pentru fiecare asociat, valabile 15 zile de la emitere.
 • Dovada ca cenzorul este expert contabil: (copie legitimatie / autorizatie + copie CI / BI).

ACTE NECESARE INFIINTARE FUNDATIE

 • Cerere adresata Judecatoriei in a carei raza teritoriala isi are sediul fundatia;
 • Actul Constitutiv si Statutul se incheie obligatoriu in forma autentica (la notar).
 • Actul constitutiv al fundatiei cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
 • a) datele de identificare ale fondatorului sau, dupa caz, ale fondatorilor: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;
 • b) scopul fundatiei;
 • c) denumirea fundatiei;
 • d) sediul fundatiei;
 • e) durata de functionare a fundatiei - pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;
 • f) patrimoniul initial al fundatiei (min. 3500 RON);
 • g) componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale fundatiei ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe;
 • h) persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice;
 • i) semnaturile fondatorului sau, dupa caz, ale fondatorilor.
 • Statutul cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
 • a) elementele prevazute la alin. (2), cu exceptia celor de la lit. g) si h);
 • b) explicitarea scopului si a obiectivelor fundatiei;
 • c) categoriile de resurse patrimoniale ale fundatiei;
 • d) atributiile organelor de conducere, administrare si control ale fundatiei;
 • e) procedura de desemnare si de modificare a componentei organelor de conducere, administrare si control, pe parcursul existentei fundatiei;
 • f) destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii fundatiei;
 • g) semnaturile membrilor fondatori.
 • Dovada sediului: contract de inchiriere sau de comodat, in cazul in care sediul este situat intr-un imobil unde este constituita asociatie de proprietari ori locatari este necesar acordul asociatiei de proprietari / locatari ori o declaratie pe proprie raspundere a proprietarului prin care atesta faptul ca in mobilul respectiv nu este constituita asociatie de proprietari / locatari iar spatiul nu are destinatie de locuinta.
 • Dovada patrimoniului: deschidere de cont la CEC sau alta banca, aport minim 35.000.000 lei vechi (3500 RON).
 • Dovada disponibilitate denumire: de la Min. Justitiei ( 50.000 lei – se achita la Trezoreria Sector 5 ) valabila doar trei luni – eliberare in 5 zile.
 • Taxa judiciara de timbru + timbru judiciar: 39 RON + 0,3 RON
 • Caziere fiscale ale membrilor fondatori: 50 RON in 10 zile lucratoare sau 20 RON in 5 zile lucratoare, pentru fiecare membru fondator - valabile 15 zile de la eliberare.
 • Dovada ca cenzorul este expert contabil: (copie legitimatie / autorizatie + copie CI / BI).

* Valabil pentru unic asociat persoana fizica romana, fara punct de lucru.

Pentru fiecare asociat persoana fizica romana in plus se percepe o taxa de 50 lei. De asemenea, pentru fiecare punct de lucru infiintat o data cu viitoarea societate se percepe o taxa de 50 lei.

Pentru asociatul persoana fizica straina se percepe o taxa totala de 975 lei. Pentru fiecare asociat persoana fizica straina in plus se percepe o taxa de 200 lei.

Pentru persoana juridica romana (in calitate sa de unic asociat al viitoarei firme) se percepe o taxa de totala de 1075 lei. Pentru fiecare persoana juridica suplimentara se percepe suma de 150 lei.

Pentru persoana juridica straina (in calitate sa de unic asociat al viitoarei firme) se percepe o taxa de totala de 1575 lei. Pentru fiecare persoana juridica straina suplimentara se percepe suma de 450 lei.

OFERTA SPECIALA

ITI INFIINTAM FIRMA (Servicii complete) CU DOAR:

875 LEI*

Include cheltuieli ORC, servicii precum si capitalul social minim de 200 lei.