VEZI AICI OFERTA SPECIALA INFIINTARE FIRMA CU GAZDUIRE SEDIU SOCIAL PENTRU 1 AN!

Infiintare PFA Constanta - oferta speciala*

Infiintare firma Constanta - oferta speciala*

Infiintari firme studenti Constanta - oferta speciala*

Mentiuni - oferta

Oferta gazduire sediu social Constanta

CONTACT infiintari firme Constanta

home\model contract comodat

Home

TOTUL ONLINE:

 

De ce noi?

Servicii oferite

Acte necesare

Verificare disponibilitate denumire O.N.R.C.

Alegerea obiectelor de activitate

Urmatorii pasi dupa infiintarea firmei

Modele acte contracte

Contact

 

CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE FOLOSINŢĂ
(COMODAT - BUN IMOBIL)

Încheiat astăzi .................
la .....................................

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. ........................................., reprezentată de cei trei asociaţi ai săi,
a) D ..............................................................., domiciliat în ................................................................., str. ...................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ....., sector/judeţ ......................, născut la data de (ziua, luna, anul) .................................................... în (localitatea) ...................................... sector/judeţ ............................, fiul lui .............................. şi al ............................., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ......... nr. ........................ eliberat de .........................., cod numeric personal ........................, şi
b) D ............................................................................., domiciliat în ...................................................., str. .................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/judeţ ......................., născut la data de (ziua, luna, anul) ................................................... în (localitatea) ........................................ sector/judeţ ............................., fiul lui ........................... şi al ............................., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ......... nr. ........................ eliberat de .........................., cod numeric personal......................................., şi
c) D ............................................................., domiciliat în ...................................................................., str. .................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/judeţ ......................, născut la data de (ziua, luna, anul) .................................................... în (localitatea) ................................. sector/judeţ ..............................., fiul lui ............................... şi al ............................, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ........ nr. ......................... eliberat de ....................., cod numeric personal................................., în calitate de comodatar, pe de o parte, şi
1.2. S.C. ..................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ........................, str. .................................... nr. ............................ bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., judeţ/sector ......................................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ..........................................., sub nr. ....................... din ..............................., cod fiscal nr. .......................... din ...................................., având contul nr. ..............................................., deschis la ....................................................., reprezentată de ..............................................., cu funcţia de ..................................., în calitate de comodant, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract de comodat (împrumut de folosinţă), cu respectarea următoarelor clauze:


II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Comodantul dă spre folosinţă comodatarului, .............................................. camere, cu destinaţia de ......................................, în suprafaţă de ................................ mp, cu acces la dependinţe din apartamentul nr. ................, situat în blocul ................, scara ................., etajul .................., din ..............................., str. .................................. nr. ................, apartament care nu este sechestrat sau urmărit. Imobilul ce formează obiectul prezentului contract se află în circuitul civil şi a intrat în proprietatea comodantului prin ........................ nr. ............................. din ..................................... transcris în Cartea funciară nr. ....................................... din ..............................................., anexă la prezentul contract.
2.2. Comodatarul evaluează folosinţa apartamentului, la suma de ....................... (.....................) lei, numai în scopul stabilirii taxei de timbru.


III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
3.1. Obligaţiile comodatarului sunt următoarele:

  • să îngrijească şi să conserve locuinţa ca un bun proprietar;
  • să folosească locuinţa conform destinaţiei sale, determinată prin natura sa;
  • să suporte toate cheltuielile de folosinţă ale locuinţei (cheltuieli de întreţinere, energie electrică şi termică, abonament telefon, reparaţii, precum şi orice alte cheltuieli rezultate din folosirea imobilului);
  • să predea locuinţa liberă şi în bună stare, la data expirării termenului contractului;
  • răspunde dacă locuinţa se deteriorează din vina sa.

3.2. Obligaţiile comodantului sunt următoarele:

  • să predea spre folosinţă comodatarului ............ camere din imobilul mai sus menţionat;
  • să răspundă de repararea daunelor cauzate de viciile ascunse ale locuinţei;

IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Părţile au convenit să încheie prezentul contract de împrumut de folosinţă pe o perioadă de ........................ ani, cu posibilitatea de prelungire pe perioade subsecvente.
4.2. Predarea locuinţei va avea loc la data de ..............................., dată la care începe executarea contractului a cărui durată se încheie la data de ......................... .
4.3. Între comodant şi asociatul 1, 2 sau 3, există un contract de închiriere înregistrat sub nr. .............................. din .......................... la administraţia financiară ........................., contract încheiat în vederea folosirii acestui spaţiu ca sediu al societăţii comerciale ........................... .


V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
5.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia instanţelor judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi:

  • nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la art./pct., din prezentul contract;
  • îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluţiunea/rezilierea prezentului contract.

sau

  • în termen de ........ zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a executat ori îşi execută în mod necorespunzător oricare dintre obligaţiile ce-i revin.

5.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin ......... zile de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.
5.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.
5.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) ............................................................................ nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.


VI. LITIGII
6.1. Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.
6.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.


VII. CLAUZE FINALE
7.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
7.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
7.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.
7.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ............... exemplare din care .......................... astăzi ........................., data semnării lui.

COMODANT

COMODATAR