VEZI AICI OFERTA SPECIALA INFIINTARE FIRMA CU GAZDUIRE SEDIU SOCIAL PENTRU 1 AN!

Infiintare PFA Constanta - oferta speciala*

Infiintare firma Constanta - oferta speciala*

Infiintari firme studenti Constanta - oferta speciala*

Mentiuni - oferta

Oferta gazduire sediu social Constanta

CONTACT infiintari firme Constanta

home\model contract inchiriere

Home

TOTUL ONLINE:

 

De ce noi?

Servicii oferite

Acte necesare

Verificare disponibilitate denumire O.N.R.C.

Alegerea obiectelor de activitate

Urmatorii pasi dupa infiintarea firmei

Modele acte contracte

Contact

 

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE


I. PĂRŢILE

Subsemnatul(a), _______________________________, domiciliat(a) în _________________, __________str. ____________nr. _______ , posesor al B.I. seria ________, nr. ___________, în calitate de proprietar
şi
Subsemnatul(a), _______________________________, domiciliat(a) în _________________, __________str. ____________nr. _______ , posesor al B.I. seria ________, nr. ___________, în calitate de chiriaş.


II. OBIECTUL CONTRACTULUI


Închirierea apartamentului/imobilului, situat în ___________________________, compus din __________________________________ .
Folosinţa efectivă a imobilului închiriat începând cu ____________________ pe baza procesului verbal de predare-primire, anexă la prezentul contract.


III. DESTINAŢIA


Spaţiul închiriat va fi folosit de chiriaş ca _________________________________.
Destinaţia spatiului locativ închiriat şi a fiecărei camere în parte nu va putea fi schimbată fără consimţământul scris al proprietarului.


IV. DURATA


Termenul de închiriere este de ________ ani ___________ luni, cu începere de la ________ până la ___________. Cu __________ luni înainte de expirarea contractului, la cererea chiriaşului, proprietarul poate prelungi contractul pentru aceeaşi perioadă de timp, sau perioade mai mici, convenite între părţi.


V. CHIRIA


Chiria lunara este de _______________ lei/USD şi se plăteşte lunar în ziua de ____________ a lunii, la domiciliul locatarului.


VI. CONŢINUTUL CONTRACTULUI


VI.1. Obligaţiile chiriaşului

- să achite chiria şi cheltuielile comune de întreţinere la termenele convenite.
- să folosească spaţiul numai conform destinaţiei sale;
- să exploateze imobilul închiriat ca un bun proprietar, evitând distrugerea, degradarea sau deteriorarea construcţiilor, instalaţiilor, şi accesoriilor aferente;
- să suporte costul lucrărilor de reparaţie interioare şi exterioare la partea de construcţii, instalaţii şi accesoriile aferente;
- să permită proprietarului să execute, într-o perioadă stabilită de comun acord, să efectueze lucrările de reparaţie şi întreţinere care-i cad în sarcină;
- să nu execute nici un fel de reparaţii sau modificări în spaţiul închiriat sau la instalaţiile aferente, fără acordul proprietarului;
- să preîntâmpine apariţia de insecte în spaţiul închiriat sau dependinţele acestuia
- să restituie proprietarului spaţiul închiriat la termenul stabilit pentru încetarea contractului


VI.2. Obligaţiile proprietarului
- să predea spaţiul, pe bază de proces verbal, la data de ________________ .
- să asigure folosinţa spaţiului închiriat pe toată durata prezentului contract
- să execute pe cheltuiala sa lucrările de întreţinere la elementele de construcţii şi la instalaţii devenite necesare ca urmare a uzurii normale a acestora pe toată durata contractului;
- să garanteze pe chiriaş de evicţiunea provenită din fapta sa sau din faptele terţilor cât şi pentru viciile care fac improprie folosinţa spaţiului conform destinaţiei sale.


VII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ


În cazul în care chiriaşul nu achită proprietarului chiria datorată la termenele prevăzute în prezentul contract el datorează suma de........, cu titlul de penalităţi de întârziere.
În cazul în care chiriaşul nu-şi execută obligaţia privind efectuarea reparaţiilor care-i cad în sarcină producând astfel deteriorarea spaţiului închiriat, datorează suma de ______________, cu titlu de daune interese.
În cazul în care chiriaşul foloseşte spaţiul contrar destinaţiei stabilite, datorează suma de _______________, cu titlu de daune interese.
Dacă proprietarul nu-şi execută obligaţia de a efectua lucrările de reparaţie care-i cad în sarcină va datora chiriaşului suma de ____________ , cu titlu de daune interese.
Riscul pieirii fortuite a bunului este suportat în toate cazurile de proprietar.
Neîndeplinirea, în parte sau în tot, a condiţiilor stabilite prin prezentul contract şi la termenele fixate, dă dreptul proprietarului, ca fără somaţie judecata să considere contractul reziliat.


VIII. INTERDICŢIA SUBINCHIRIERII SAU CEDĂRII SPAŢIULUI


Este absolut interzisă subânchirierea sau cedarea sub orice formă, totală sau parţială a imobilului închiriat, fără aprobarea scrisă a proprietarului.
Imobilul este destinat exclusiv uzului titularului de contract şi membrilor familiei sale. Introducerea unei terţe persoane în spaţiul închiriat, sub formă de asociere, colaborare, reprezentare, etc., se consideră ca o subânchiriere şi atrage după sine rezilierea contractului şi plata de daune interese în valoare de _______________ .


IX. ÎMBUNĂTĂŢIRI


Orice îmbunatăţiri, transformări sau instalaţii s-ar face de chiriaşi, ramân bunuri câstigate spaţiului închiriat din momentul executării lor, fără ca prin aceasta să le poată opune drept compensaţie pentru stricăciunile făcute sau pentru alte sume datorate de el proprietarului ca daune interese pentru violarea dispoziţiunilor din acest contract. Ele nu se vor putea face decât cu autorizaţia scrisă a proprietarului. Totodată, proprietarul poate cere şi readucerea spaţiului în stare iniţială.
Instalarea de antene pentru recepţionarea de semnale audio-vizuale, altele decât cele cu care au fost dotate imobilele din construcţie (antene colective) se face numai cu acordul proprietarului, pe cheltuiala chiriaşului, acesta din urmă având obligaţia să obţina şi celelalte avize necesare şi să plăteasca taxele şi costul abonamentelor conform reglementărilor legale.
Chiriaşul va putea monta firme sau reclame numai cu acordul proprietarului, în locurile acceptate de acesta şi dupa obţinerea avizului organelor locale.


X. FORŢA MAJORĂ


Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul executării necorespunzatoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.
Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului care împiedică părţile să-şi execute obligaţiile asumate.


XI. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR


Orice litigiu decurgând din sau în legatură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona de către instantele judecătoreşti competente.
Prezentul contract s-a încheiat astazi _____________________ în _______________ exemplare.

Proprietar

Chiriaş