VEZI AICI OFERTA SPECIALA INFIINTARE FIRMA CU GAZDUIRE SEDIU SOCIAL PENTRU 1 AN!

Infiintare PFA Constanta - oferta speciala*

Infiintare firma Constanta - oferta speciala*

Infiintari firme studenti Constanta - oferta speciala*

Mentiuni - oferta

Oferta gazduire sediu social Constanta

CONTACT infiintari firme Constanta

home\model contract subinchiriere

Home

TOTUL ONLINE:

 

De ce noi?

Servicii oferite

Acte necesare

Verificare disponibilitate denumire O.N.R.C.

Alegerea obiectelor de activitate

Urmatorii pasi dupa infiintarea firmei

Modele acte contracte

Contact

VEZI AICI OFERTA SPECIALA INFIINTARE FIRMA CU GAZDUIRE SEDIU SOCIAL PENTRU 1 AN!

Infiintare firma Constanta 2017- oferta speciala doar 775 lei

CONTRACT DE SUBÎNCHIRIERE

Art. 1. PĂRŢILE


1. Dl./D-na. ..................., domiciliat în ..............., str. .........., nr. ....., cetăţean român, identificat cu B.I. seria .... nr. ..........., în calitate de locatar
2. Dl./D-na. ..................., domiciliat în ..............., str. .........., nr. ....., cetăţean român, identificat cu B.I. seria .... nr. ..........., în calitate de sublocatar.


Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI


Locatarul subînchiriază sublocatarului imobilul situat în ..............., str. ..........., nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ...., imobil pe care il deţine în baza contractului de închiriere nr. ........... din data de .............., încheiat cu .............................., în calitate de proprietar.


Art. 3. TERMENUL CONTRACTULUI


Subînchirierea va începe la data de .......... şi se va sfârşi la data de ........... Contractul poate fi prelungit de comun acord.


Art. 4. OBLIGAŢIILE LOCATARULUI


a) să predea locuinţa în stare normală de funcţionare;
b) să efectueze lucrări de întreţinere, reparaţii sau înlocuire a elementelor de construcţii şi instalaţii din folosinţa exclusivă;
c) să-l anunţe pe sublocatar dacă încetează contractul de închiriere încheiat cu proprietarul;


Art. 5. OBLIGAŢIILE SUBLOCATARULUI


a) să repare sau să înlocuiască elementele de construcţii şi de instalaţii deteriorate din folosinţa comună, ca urmare a folosirii lor necorespunzătoare, indiferent dacă acestea sunt în interiorul sau în exteriorul clădirii; dacă persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, cheltuielile de reparaţii vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc în comun elementele de construcţii, de instalaţii, obiectele şi dotările aferente;
b) să asigure curăţenia şi igienizarea în interiorul locuinţei şi la părţile de folosinţă comună pe toată durata contractului de închiriere;
c) să plătească la termen chiria convenită cu locatarul, precum şi telefonul, apa, întreţinerea, energia electrică, căldura.


Art. 6. CAZURI DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI


a) nerespectarea obligaţiilor contractuale de către una dintre părţi determină rezilierea contractului de către cealaltă parte;
b) ajungerea contractului la termen;
c) încetarea contractului de închirierea dintre locatar şi proprietar.


Art. 7. DISPOZIŢII FINALE


La încetarea contractului sublocatarul este obligat sa restituie locatarului cheile garsonierei.
Prezentul contract a fost încheiat azi ................. în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

LOCATAR,
SUBLOCATAR,