home\model statut asociatie

Home

De ce noi?

Servicii oferite

Acte necesare

Verificare disponibilitate denumire O.N.R.C.

Alegerea obiectelor de activitate

Urmatorii pasi dupa infiintarea firmei

Modele acte contracte

Legislatie infiintare firme

Forum

Linkuri

Contact

Model Statut -- Statutul Asociatiei EDU CER

SURSA: http://www.educer.ro/statut.htm


Capitolul I.

Dispozitii Generale

Art. 1. Asociatia cu denumirea de EDU CER este constituitã pe baza O.G. nr. 26 din 30 ianuarie 2000, si O.G. nr.37 din 30 ianuarie 2003, cu privire la asociatii si fundatii.


Art. 2. EDU CER este o organizatie neguvernamentalã, lucrativã nonprofit, nesubordonatã partidelor politice, neetnicã, neconfesionalã .


Art 3. EDU CER are personalitate juridicã fiind pe deplin autonomã din punct de vedere structural, functional si economic.


Art 4. Sediul principal al Asociatiei EDU CER este in Bucuresti, Aleea Tg. Neamt nr. 1, Bl.D9, ap. 20, sector 6.


Art 5. EDU CER va functiona pe duratã nedeterminatã.


Capitolul II.

Scopul, obiectivele si activitatea asociatiei


Art.6. Scopul general al EDU CER este:
  • Oprirea degradarii educatiei si cercetarii si readucerea lor in pozitia de domenii prioritare ale activitatii forurilor de conducere ale tarii.
  • Considerarea educatiei si cercetarii drept resurse esentiale ale dezvoltarii eficiente, performante, de care depinde integrarea Romaniei in Uniunea Europeana.

Art.7. EDU CER isi propune urmatoarele obiective principale:
(1) Denuntarea managerilor compromisi moral, care perpetueaza conceptii, comportamente si metode de lucru specifice regimului comunist si introducerea unui management profesionist la toate nivelurile de conducere din sistemele de educatie si cercetare.
(2) Semnalarea abuzurilor, ilegalitatilor, imposturii, incompetentei si a actelor de coruptie.
(3) Acordarea de asistenta juridica si de alta natura persoanelor din sistem, aflate in situatia de a-si apara drepturile, de a riposta la abuzuri sau ilegalitati comise de autoritati ale statului.
(4) Sprijinirea tinerilor talentati si performanti pentru a-si gasi implinirea profesionala in tara si a micsora astfel fenomenul emigrarii specialistilor.
(5) Impunerea respectarii legilor privind transparenta guvernarii, a accesului la informatiile publice si colaborarii cu societatea civila.
(6) Urmarirea cresterii calitatii activitatii prin masuri pragmatice, eficiente, cu efecte masurabile periodic si printr-o finantare corespunzatoare.
(7) Diseminarea informatiilor privind evolutia sistemelor similare din Uniunea Europeana, facilitarea schimburilor si mobilitatii intre state europene.
(8) Urmarirea respectarii legislatiei in activitatea institutiilor si autoritatilor statului.
(9) Sustinerea tratarii egale, nediscriminatorii, a invatamantului de stat si privat.
(10) Promovarea creativitatii, comunicarii si spiritului critic, a noilor tehnologii educationale si renuntarea la procedeele anacronice perpetuate inca in invatamant si cercetare.
(11) Un parteneriat loial cu autoritatile statutului, in spiritul democratiei participative, pentru stabilirea directiilor, conceptelor si actelor normative de interes pentru educatie si cercetare.

(12) Sprijinirea transformarii sistemelor de educatie, formare profesionala si cercetare in sisteme performante, compatibilizate cu cele din Uniunea Europeana.


Art.8. Principalele forme de activitate ale EDU CER sunt: analize si bilanturi periodice ale activitatii institutiilor publice, interventii in spatiul public, simpozioane si conferinte, solicitari si petitii adresate autoritatilor, intalniri periodice cu factori de decizie, propuneri de politici, expertiza si proiecte de acte normative, inclusiv prin lobby parlamentar.


Art.9. EDU CER va derula activitati de cercetare, inclusiv pe baza de contract, privind modul de aplicare a politicilor guvernamentale la diferite niveluri ale sistemelor.


Art.10. EDU CER va propune organizatiilor avand aceasi sfera de preocupari unirea eforturilor, prin modalitati legale de cooperare, in vederea atingerii obiectivelor comune.


Art.11. EDU CER nu va sprijini organizatii sau personalitati politice si nu va primi sprijin financiar, ori de alta natura, de la guvern.


Art.12. EDU CER va colabora cu institutii din tara si strainatate pentru clarificari conceptuale, pentru stabilirea politicilor si strategiilor ce trebuie urmarite in domeniile educatiei si cercetarii, in vederea integrarii depline in Uniunea Europeana.


Art.13. EDU CER va apela la institutii europene si internationale, in cazul in care evolutia sistemelor de educatie, formare profesionala si cercetare nu urmeaza orientarile europene si interesele strategice ale Romaniei.


Capitolul III.

Drepturile asociatiei EDU CER

Art.14. EDU CER îsi poate constitui filiale teritoriale, în tarã si strãinãtate si departamente pe domenii de interes.


Art.15. EDU CER poate desfãsura orice alte activitãti economice directe, dacã acestea au caracter accesoriu si sunt în strânsã legãtura cu scopul asociatiei, în conformitate cu statutul si legile române în vigoare.


Capitolul IV.

Membrii asociatiei EDU CER

Art.16. EDU CER este o organizatie formatã din cadre didactice, cercetatori, studenti, elevi, parinti, persoane interesate de bunul mers al educatiei si cercetarii.


Art.17. Membrii EDU CER, din tarã si strãinãtate, sunt:
(1) membri fondatori;
(2) membri activi;

(3) membri de onoare.


Art.18. Membrii fondatori sunt persoanele fizice care, cunoscând scopul, obiectivele si Statutul EDU CER, sunt de acord cu acestea si se angajeazã a contribui în mod activ la împlinirea lor. Membrii fondatori dobândesc aceastã calitate în Adunarea Generalã de Constituire. Membrii fondatori sunt nominalizati în Anexa 1, care face parte integrantã din prezentul statut. Dupa constituirea asociatiei membrii fondatori vor alcatui Consiliul de Onoare si Mediere. Functionarea acestuia va fi reglementata de Regulamentul de Ordine Interioara


Art.19. Poate deveni membru activ al EDU CER orice persoanã care accepta si sprijina scopul si obiectivele asociatiei.


Art.20.(1) Calitatea de membru activ se obtine pe baza de cerere adresatã Consiliului Director, prin plata taxei de înscriere si a primei cotizatii
(2) Obtinerea calitatii de membru al asociatiei este conditionata de anexarea la cererea de adeziune a unei declaratii pe proprie raspundere , din care sa rezulte ca solicitantul nu a facut parte din structuri de conducere ale PCR si nu a fost colaborator sau membru al organelor de represiune ale regimului comunist. La adeziune se va anexa si CV-ul. Aceleasi obligatii le au si membrii fondatori. Documentele vor fi postate pe site-ul EDU CER, iar falsificarea lor conduce la neacordarea calitatii de membru, sau pierderea de drept a acestei calitati. Decizia apartine Adunarii Generale a asociatilor, la propunerea Consiliului Director.

(3) Pe perioada detinerii unor demnitati in structuri politice sau guvernamentale, membrii asociatiei sunt suspendati de drept din asociatie.


Art.21. La EDU CER pot adera persoane fizice si juridice si/sau Asociatii si/sau Organizatii profesionale cu preocupãri în domeniul educatie si cercetarii, respectand conditiile prevazute in Statut.


Art.22. Membrii activi au urmãtoarele drepturi:
(1) sã participe la toate actiunile asociatiei si sã beneficieze de toate mijloacele si facilitãtile oferite de aceasta, iar în cazuri speciale la cele pentru care au pregãtirea necesarã;
(2) sã fie informati asupra activitãtii asociatiei;
(3) sã utilizeze baza materialã a asociatiei pentru atingerea scopurilor prevãzute în statut;
(4) sã aleagã si sã fie alesi în organele de conducere ale asociatiei, cu exceptiile prevãzute de statut;
(5) toti membrii activi ai asociatiei au drept egal de vot, cu exceptiile prevãzute de statut;
(6) sã se adreseze cu cereri, propuneri si reclamatii la orice nivel al conducerii asociatiei;
(7) sã beneficieze de orice formã de apãrare sau sprijin ce stã la îndemâna asociatiei;
(8) sã-si exprime liber punctul de vedere cu privire la orice problemã referitoare la asociatie;

(9) sã renunte oricând la calitatea de membru al asociatiei.


Art23. Membrii activi au urmãtoarele obligatii:
(1) sã promoveze interesele asociatiei si sã evite tot ceea ce ar putea atinge prestigiul si scopul acesteia;
(2) sã respecte reglementãrile din Statut si din Regulamentul de functionare al asociatiei;
(3) sã respecte hotãrârile organelor de conducere;
(4) sã achite cotizatia stabilitã de Consiliul Director;
(5) sã contribuie prin toate mijloacele ce le stau la dispozitie la îndeplinirea scopurilor asociatiei, la crearea unei imagini pozitive despre activitatea si scopurile asociatiei;
(6) sã pãstreze secretul asupra activitãtilor din cadrul asociatiei, atunci când o asemenea mãsurã este adoptatã de cãtre Adunarea Generalã;
(7) sã participe, direct sau prin reprezentare, la toate întâlnirile la care sunt convocati;
(8) sã aplice deciziile luate si sã se solidarizeze activ cu actiunile stabilite statutar în cadrul asociatiei;

(9) sã nu angajeze asociatia în nici o activitate fãrã a avea mandat din partea forurilor în drept.


Art.24. Calitatea de membru se pierde în urmãtoarele cazuri:
(1) nerespectarea Statutului si Regulamentului de functionare al asociatiei;
(2) implicarea în actiuni care afecteazã prestigiul EDU CER.
(3) prin neplata cotizatiei conform conditiilor stipulate în Regulamentul de functionare;
(4) prin decizia motivatã a Consiliului Director. Aceastã decizie poate fi atacatã cu contestatie în termen de 15 zile de la comunicare;

(5) la cerere.


Art.25. Contestatiile prevãzute la art. 20 lit. (2) si la art.24 lit. (4) din Statut se solutioneazã de cãtre Adunarea Generalã a asociatiei, dupã citirea contestatiei si audierea prealabilã a contestatorului de cãtre Consiliului Director. Decizia initialã poate fii înlãturatã sau modificatã doar cu aprobarea Adunarii Generale.


Art.26. Membrii de onoare sunt aprobati prin votul majoritãtii simple în Adunarea Generalã, la propunerea Consiliului Director, dintre personalitãtile care s-au distins prin realizãri stiintifice, tehnice sau manageriale si/sau care au o contributie importantã la desfãsurarea activitãtilor asociatiei. Membrii de onoare pot participa la întrunirile Adunãrii Generale având rol consultativ.


Art. 27. Calitatea de membru de onoare va putea fi retrasã doar de cãtre Adunarea Generalã, cu votul a 2/3 din numãrul membrilor acesteia, si numai cu citarea persoanei respective. Decizia de retragere a calitãtii de membru de onoare va trebui motivatã, urmând a fi comunicatã persoanei în cauzã în termen de 10 zile de la sedinta Adunãrii Generale.
Persoana cãreia i-a fost retrasã calitatea de membru de onoare a asociatiei va putea face contestatie la aceastã decizie în termen de 15 zile de la sedinta Adunãrii Generale, sau în 15 zile de la comunicare, atunci când nu a fost prezentã la sedinta Adunãrii Generale.

Contestatia va fi adresatã Consiliului Director.


Art. 28. Consiliul Director, primind contestatia, va decide în cel mult 15 zile, cu votul majoritãtii simple a membrilor sãi, dacã este cazul ca mãsura respectivã sã fie repusã în discutia Adunãrii Generale.
În cazul în care Consiliul Director decide cã este cazul ca mãsura retragerii calitãtii de membru de onoare sã fie repusã în discutia Adunãrii Generale, efectele deciziei de retragere a calitãtii se suspendã pânã la urmãtoarea sedinta a Adunãrii, când mãsura va fi rediscutatã si supusã la vot.

Decizia adoptatã în aceste conditii de cãtre Adunarea Generalã va fi definitivã si irevocabilã.


Capitolul V.
Organizarea si administrarea asociatiei EDU CER

Art.29. Organele Asociatiei sunt:
(1) Adunarea Generalã;
(2) Consiliul Director;
(3) Comisia de Cenzori.

Prin decizia primei Adunari Generale se pot institui si alte organe specifice Asociatiei EDU CER, cu atributii decise de Adunarea Generala.


Art.30. Adunarea Generalã este alcãtuitã din totalitatea membrilor asociatiei si se întruneste cel putin o datã pe an în sedintã ordinarã si, atunci când este cazul, în sedinte extraordinare, care se pot convoca:
(1) la initiativa Consiliului Director;
(2) la initiativa Comisiei de Cenzori;
(3) pe baza cererii scrise formulate de cel putin 2/3 dintre membri, cu mentionarea motivului cererii.
Norma de reprezentare a membrilor EDU CER la Adunarea Generalã se stabileste de cãtre Consiliul Director, conform Regulamentului de functionare.

Toate hotãrârile Adunãrii Generale se iau prin vot cu majoritate simplã a celor prezenti si dacã Adunarea Generalã se dovedeste statutarã conform Regulamentului de functionare al asociatiei.


Art.31. Adunarea Generalã are urmãtoarele atributii:
(1) stabileste strategia si obiectivele generale ale asociatiei;
(2) adoptã, de regulã, sub formã de recomandãri, rezolutii referitoare la problemele legate de educatie si cercetare;
(3) aprobã bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil;
(4) aprobã fondurile pentru spijinirea membrilor;
(5) stabileste structura si numãrul de membri ai Consiliului Director si ai Comisiei de Cenzori;
(6) alege si revocã membrii Consiliului Director si ai Comisiei de Cenzori, conform Regulamentului de functionare al asociatiei;
(7) adoptã planul de lucru al Consiliului Director si al Comisiei de Cenzori;
(8) adoptã Statutul si Regulamentul de functionare al asociatiei si aprobã modificãrile acestora;
(9) controleazã si asigurã continuitatea programelor si activitãtilor în desfãsurare;
(10) aprobã grila de salarizare a personalului angajat de asociatie;
(11) sanctioneazã abaterile constatate;
(12) aprobã înfiintarea si administrarea în conditiile legii a organismelor din subordine, în domenii conforme Statutului;
(13) aprobã sumele alocate pentru fiecare departament sau organism din subordine pentru realizarea scopului asociatiei;
(14) aprobã înfiintarea de filiale si valideazã conducerile lor.

Adunarea Generalã ordinarã se anuntã cu cel putin o lunã înainte. Adunarea Generalã extraordinarã se întruneste de fiecare datã când este nevoie, la initiativa Presedintelui asociatiei, a Consiliului Director sau a unei treimi din numãrul membrilor asociatiei.


Art.32. Pentru ca Adunarea Generalã sã fie legal constituitã este necesar ca la aceasta sã participe cel putin douã treimi din numãrul total al membrilor asociatiei.
Dacã desi a fost legal convocatã, prin afisarea vizibilã a anunturilor în acest sens, cu cel putin 7 zile înainte de data sedintei, nu se întruneste numãrul necesar de membri, se va face o nouã convocare pentru o datã ulterioarã, dar nu mai devreme de 7 zile si nici mai târziu de 14 zile.
Dacã nici de aceastã datã nu se prezintã 2/3 din numãrul total al membrilor asociatiei, respectiv al delegatilor desemnati sa ii reprezinte, Adunarea Generalã poate avea loc în prezenta majoritãtii simple a acestora, respectiv jumãtate din numãrul membrilor asociatiei plus unul, sau a reprezentantilor acestora plus unul.

Adunarea Generalã nu se poate desfãsura decât în prezenta majoritãtii simple a membrilor filialelor/asociatiei, desemnati sa participe la acest for.


Art.33. Organizarea Adunãrii Generale ordinare sau extraordinare se aflã în sarcina Consiliului Director.
Odatã cu convocarea Adunãrii Generale se stabileste si ordinea de zi. Ordinea de zi poate fi completatã la propunerea membrilor asociatiei, aceste propuneri putând fi comunicate Consiliului Director cu cel putin 24 de ore înainte de sedintã.

Ordinea de zi poate fi completatã cu noi puncte si în cursul sedintei Adunãrii Generale, dar numai cu aprobarea prin vot deschis a Adunãrii.


Art.34. Consiliul Director are urmãtoarele atributii:
(1) conduce si coordoneazã întreaga activitate a EDU CER ducând la îndeplinire hotãrârile Adunãrii Generale;
(2) întocmeste programul de activitate al EDU CER si bugetul anual si le supune aprobãrii Adunãrii Generale;
(3) elaboreazã Regulamentul de functionare si îl supune aprobãrii Adunãrii Generale;
(4) tine legatura cu sefii de filiale si de compartimente profesionale: acestia sunt, initial, desemnati de Colegiul Director al EDU CER, apoi sunt alesi de catre filiale sau compartimentele specializate.
(5) coordoneazã întreaga activitate EDU CER în perioada dintre sedintele Adunãrii Generale;
(6) numeste un compartiment tehnico-administrativ;
(7) stabileste si supune aprobãrii cuantumul cotizatiei si modul de platã;
(8) Consiliul Director are dreptul de a încheia acte juridice în numele si pe seama asociatiei;
(9) prezintã Adunãrii Generale raportul de activitate pe perioada anterioarã, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, precum si proiectele programelor asociatiei si ale organismelor din subordinea asociatiei;
(10) aprobã organigrama si politica de personal a asociatiei;
(11) are drept de control si sanctiune în toate compartimentele si organismele asociatiei, mai putin în privinta presedintelui asociatiei;
(12) propune spre aprobare Adunãrii Generale programul de investitii si cuantumul sumelor ce vor fi alocate organismelor din subordinea asociatiei;
(13) îndeplineste orice alte atributii prevãzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generalã.
Pentru exercitarea atributiilor prevãzute la Art.29., aliniatul (8) si (13), Consiliul Director poate angaja temporar si persoane care nu au calitatea de membru al EDU CER.

Sedintele Consiliului Director au loc cel putin trimestrial si se desfãsoarã în prezenta a cel putin 2/3 din numãrul membrilor, iar hotãrârile se iau cu majoritate de voturi.


Art.35. Controlul financiar intern al EDU CER este asigurat de un cenzor sau de Comisia de Cenzori care este alcãtuitã dintr-un numãr impar de membri. Comisia de Cenzori verificã periodic gestiunea EDU CER si prezintã un raport în fata Adunãrii Generale, la sedintele acesteia.


Art.36. Presedintele asociatiei este ales de cãtre Adunarea Generalã, cu votul majoritãtii simple a membrilor participanti.


Art.37. Atributiile si competentele presedintelui:
(1) reprezintã asociatia în raporturile cu tertii;
(2) îndeplineste functia de presedinte al Consiliului Director si al Adunãrii Generale;
(3) informeazã Adunarea Generalã asupra activitãtii sale personale si asupra activitãtii Consiliului Director;
(4) are drept de control si sanctiune la orice nivel de activitate din Asociatie, cu exceptia membrilor Consiliului Director, care nu pot fi demisi sau sanctionati decât de cãtre Adunarea Generalã;
(5) conduce sedintele Adunãrii Generale si ale Consiliului Director;
(6) contrasemneazã hotãrârile Consiliului Director si ale Adunãrii Generale, precum si documentele care angajeazã patrimoniul asociatiei;
(7) orice act juridic legat de activitãtile sau patrimoniul asociatiei are putere juridicã doar dacã poartã semnãtura presedintelui asociatiei sau a unui alt membru al Consiliului Director împuternicit de cãtre presedinte în acest sens;
(8) numeste dintre membrii Consiliului Director un vicepresedinte care va asigura îndeplinirea atributiilor specifice presedintelui în cazul în care intervine vacanta acestei functii sau în cazul în care presedintele se aflã în imposibilitate de a-si mai exercita functia;

(9) alte competente si atributii ale presedintelui vor fi trecute în regulamentul de functionare a conducerii asociatiei, regulament ce va trebui aprobat de cãtre Adunarea Generalã.


Art.38. Membrii personalului tehnico-administrativ se angajeazã prin concurs sau prin orice altã formã permisã de lege si se demit din functie de cãtre Consiliul Director, cu respectarea legislatiei ce reglementeazã raporturile de muncã.


Art.39. Membrii personalului tehnico-administrativ pot participa la sedintele Consiliului Director sau ale Adunãrii Generale, având rol pur consultativ si neavând drept de vot.


Art.40. Asociatia poate recurge la colaboratori plãtiti cu respectarea legislatiei în vigoare si numai cu aprobarea Consiliului Director.


Capitolul VI.
Activitatea financiarã

Art.41. Pentru realizarea scopurilor si actiunilor propuse, EDU CER va avea un patrimoniu constituit din: patrimoniul initial de 10.000.000 lei si din venituri. Veniturile EDU CER provin din:
(1) cotizatiile membrilor;
(2) sponsorizãri si donatii;
(3) activitate de proiectare, consultantã si asistentã tehnicã;

(4) alte venituri prevãzute de lege, cu exceptia fondurilor din surse guvernamentale.


Art.42. Cheltuielile EDU CER cuprind:
(1) sustinerea unor activitãti stiintifice;
(2) cheltuieli tehnico-administrative;
(3) editarea publicatiilor EDU CER, inclusiv cele electronice;
(4) achizitionarea de materiale documentare;
(5) facilitãti oferite membrilor legate de desfãsurarea diferitelor activitãti EDU CER;
(6) achizitionarea de echipamente si materiale;
(7) cotizatii la Organizatii si Asociatii nationale si internationale;
(8) organizarea de conferinte, seminarii, cursuri, întâlniri de lucru, reuniuni, etc.;

(9) alte cheltuieli aprobate de Consiliul Director.


Capitolul VII.
Dizolvarea si lichidarea asociatiei EDU CER

Art.43. Dizolvarea si lichidarea EDU CER se fac pe baza hotãrârii Adunãrii Generale ca urmare a îndeplinirii misiunii sale si a considerãrii de cãtre Adunarea Generalã a inutilitãtii functionãrii asociatiei.


Art.44. EDU CER se desfiinteazã prin votul a cel putin 2/3 din membrii cu drept de vot si cu acordul Consiliului Director.


Art.45. În cazul dizolvãrii EDU CER, bunurile existente în patrimoniu se supun evaluãrii si expertizei contabile si se transformã în lichiditãti care vor fi donate unor institutii cu profil similar, facultãti de profil, alte asociatii similare ca finalitate, conform deciziei Adunãrii Generale.


Capitolul VIII
Dispozitii finale si tranzitorii

Art.46. Prezentul Statut a fost aprobat de membrii fondatori participanti la Adunarea Generalã de constituire a Asociatiei EDU CER, semnatari ai Actului Constitutiv.


Art.47. Modificãrile ulterioare ale Statutului se aprobã de Adunarea Generalã prin votul a cel putin 2/3 din membrii asociatiei.


Art.48. Asociatia are elemente de identificare (nume, siglã etc.) proprii si unul sau mai multe conturi proprii la CEC sau la alte institutii bancare.


Art.49. Alte dispozitii vor fi cuprinse în regulamente specifice în momentul înfiintãrii departamentelor sau altor structuri din subordinea asociatiei.


Membri fondatori

Mentionati cu datele de identificare din actul constitutiv.

Afacerea ta pe internet!

  • Un alt pas foarte important in dezvoltarea afacerii dumneavoastra este: RECLAMA!
  • Va sfatuim ca intotdeauna sa apelati la profesionisti cand va construiti un website.
  • Va recomandam: Afacerea ta pe internet!

http://www.avocatvirtual.ro/

Un website afiliat http://www.avocatvirtual.ro/

Bilete la meci direct la tine acasa!

Bilete la meciuri interne si internationale direct la tine acasa!

http://www.biletelameci.ro/